Jätkusuutlikkus

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtted peavad oma igapäevategevustes oluliseks vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete juurutamist. Läbi mitmete toetusprojektide edendatakse Eesti elu erinevaid valdkondi ja aidatakse kaasa kogukonna arengule ning inimeste elukvaliteedi tõusule.

Oma tegevuste planeerimises lähtub Grupp neljast põhisuunast, mis toetavad ÜRO Kestliku Arengu Eesmärkide täitmist. Fookusteemade määramisel on arvesse võetud Kestliku Arengu Eesmärkide 169 alameesmärki, panustades eelkõige eesmärkidesse, mille puhul grupi ettevõtete tegevuse mõju on arvestatava määraga.

Ökoloogiline keskkond

Tallinna Kaubamaja Grupp väärtustab põhimõtet, et keskkonnahoidlik tegevus on aluseks tõhusalt toimiva keskkonna ja jätkusuutliku ühiskonna loomisel. Pikemaajalisemaks eesmärgiks on Grupp seadnud oma tegevuse ökoloogilise jalajälje kooskõlastamise Pariisi kliimaleppega.

CO2 jalajälg

 • Ettevõtete otsesed emissioonid on mõõdetud GHG Protocol standardi alusel ning tegevuskava süsinikuneutraalsuse saavutamiseks on koostamisel.
 • Alates 2021. aasta septembrist tarbitakse Grupile kuuluvatel kaubandus-, lao- ja tootmispindadel 100% taastuvatest allikatest toodetud elektrit.
 • Kasutusel on energiasäästlik LED valgustus, targad disainilahendused ja süsteemiautomaatika.

Jäätmed ja materjalid

 • 100% Selveri keti kaupluses tekkivast paber- ja kilepakendijäätmetest suunatakse taaskasutusse. Veopakendi vähendamiseks kasutab Selver Bepco kastisüsteemi.
 • I.L.U., Selveri ja Kaubamaja kotid on valmistatud 90-100% taaskasutatud materjalidest.
 • Kulinaaria kasutab rPET salatikarpe, mis on toodetud 100% taaskasutatud plastist.

Tarneahel

 • Toodete ja teenuste ostmisel lähtutakse keskkonnahoidlike hangete põhimõtetest, võimaluse korral eelistatakse eestimaiseid tooteid.

Sotsiaalne keskkond

Tallinna Kaubamaja Grupp tunnetab oma rolli ja vastutust ettevõtjana ja teadvustab oma tegevuste mõju ühiskonnale. Grupi kaubanduskeskused ja kauplused on tähtsateks kogukonna keskusteks, mille ümber on koondunud mitmeid ühiskonnale olulisi teenuseid. Grupi personalipoliitika eesmärk on väärtustada, arendada ja hoida Grupi töötajaid ühtsete põhimõtete järgi, mis hõlmavad personalijuhtimist ja planeerimist, läbimõeldud värbamis- ja valikuprotsessi ning sellele järgnevat eesmärgipärast ja motiveerivat arengut. Lähtutakse põhimõttest, et edu aluseks on lojaalsed, pühendunud, eetilised ja tulemustele orienteeritud töötajad ning peetakse oluliseks toetava töökeskkonna loomist.

Spordi toetamine

 • Selver toetab jalgpalliklubi FC Florat, vigursuusatajat Kelly Sildaru ja on võrkpalliklubi Selver Tallinn nimisponsor.
 • Viking Motors toetab laskesuusatajaid Kalev Ermitsat ja Regina Oja ning tennisist Maria Lotta Kauli.
 • Kia Auto toetab läbi MTÜ Spordiseltsi Haapsalu lastekodu spordi- ja vabaajategevusi.
 • Viimsi keskus on korvpalliklubi Viimsi/Sportland, Viimsi Jalgpalliklubi, Viimsi Martin Reimi Jalgpallikooli ning Spordiklubi CFC pikaaegne toetaja
 • Kia Auto AS toetab ekstreemspordivõistlust Simple Session, kus võistlevad maailma esirulatajad ja BMX sõitjad.

Eesti kultuuri väärtustamine

 • Kaubamaja toetab noorte moeürituste Estonian Fashion Festival ja Roosad Käärid korraldamist ning on Eesti mainekaima moedisainiauhinna Kuldnõel ning Tallinn Fashion Week peatoetaja.
 • Kaubamaja, Selver ja Partnerkaart toetavad läbi oma turunduskanalite igal aastal pea sadat kultuuriprojekti – peamiselt väljaspool suuri linnu toimuvaid teatrietendusi, kontserte ja suveüritusi.
 • Kaubamaja on pikaaegne KUMU toetaja ja koostööpartner.

Töötajate heaolu

 • Kaubamaja sisekoolitus pakub kõrgetasemelisi teeninduse ja meeskonnatöö koolitusi.
 • Kaubamaja ja Selver liitusid 2012. aastal Mitmekesisuse kokkuleppega ja Kaubamajal on Peresõbraliku tööandja märgis.
 • Uute töötajate väljaõppeks ja sisseelamisperioodi tõhustamiseks on Grupis loodud koolitusprogrammid, mida viivad läbi pikaajalise staažiga spetsialistid. Uutele juhtidele määratakse mentor ning toetamiseks toimib juhendamissüsteem. Töötajate areng ja motiveeritus tagatakse pädevustasemete hindamissüsteemiga, mis on vastavuses ettevõtete põhiväärtuste ja ametikohtade kompetentsimudelitega.

Panustamine Eesti ühiskonna arengusse

 • Grupi ettevõtete poolt riigile ja kohalikele omavalitsustele tasutud maksud moodustasid 2021. aastal kokku 72,8 miljonit eurot.
 • Selver on juba 19 aastat korraldanud heategevusprojekti Koos On Kergem, mille raames annetatakse raha haiglate laste- ja sünnitusosakondade toetuseks.
 • Koostöös Uuskasutuskeskusega on Kaubamajades avatud statsionaarsed kogumispunktid kasutatud riietele ja jalatsitele, et suunata esemed taaskasutusse.
 • Kaubamaja teeb juba aastaid aktiivselt koostööd MTÜ-ga Minu Unistuste Päev, et pakkuda rõõmu lastele, kes sellest enim puudust tunnevad.
 • Kia Auto teeb koostööd Viljandi Kutseõppekeskusega ,andes õppekasutusse erinevaid autotehnika agregaate.
 • Kulinaarial on tihe koostöö Astangu Toimetulekukeskusega erivajadustega inimeste tööhõive tõstmiseks.
 • Selver teeb koostööd paljude Eesti väiketootjatega ja pakub neile turundusabi.
 • Tartu Kaubamaja on toetanud Tartu kesklinnas laste mänguväljaku renoveerimist ja pannud õla alla Tartu Ülikooli Lastefondi toetuskampaaniatele, võimaldades fondile keskuses püsireklaampinna.
 • Viimsi keskusel on pikaaegne koostöö Eesti Sõjamuuseumiga, Viimsi Noortekeskusega ning festivaliga Viimsi JazzPopFest, samuti toetatakse kohalikke spordiklubsid ja huvikoole ning kultuurikollektiive pakkudes tasuta reklaampindasid, esinemisvõimalusi ja toetades erinevaid projekte ja üritusi.
 • I.L.U. on toetanud erinevaid erivajadustega ning toimetuleku raskusega inimestega heaoluga seotud projekte. Lähisuhtevägivalla all kannatanud naiste hambaravi toetamiseks tehti koostööd heategevusfondiga „Naeratuse eest“. Samuti tehakse koostööd ilubrändidega heategevustoodete müümisel oma kauplustes.

Tervislik toit ja toidu annetamine

 • Selver on viimased aastad teinud mitmekülgset koostööd. heategevusorganisatsioonidega Shalom, Toidupank, SAK Fond ja kirikukogudused, et annetada toidukaupu puudust kannatavatele peredele.
 • Kulinaaria lõi koostöös Toidu-ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusega kasulike toitainete ja vitamiinidega rikastatud tervist toetavad supid.

Arendus ja innovatsioon

Arenduse ja innovatsiooni edendamiseks teevad Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtted koostööd erinevate ülikoolide ja organisatsioonidega. Olulisel kohal on automaatika ja targa maja põhimõtted, klientidele mugavate lahenduste loomine ja toodete kvaliteedi tõstmine.

 • Kaubamajas ja Selveris on võimalik puu- ja köögiviljade kaalumisel loobuda paberkleebisest ning kasutada info talletamiseks iseteeninduspulti. Kõik Partnerkaardi klientide ostud salvestatakse iseteenindussüsteemis, mis võimaldab klientidel loobuda pabertšekkidest.
 • Kulinaaria täielikult kaasajastatud tootmises on kasutusele võetud uus pakendamissüsteem, mis tõstab toodete säilivusaegasid ilma vajaduseta lisada säilitusaineid.
 • Viking Motors võttis kasutusele teeninduslahenduse, millega kliendid saavad teenindusest või remondist tulnud autod kätte endale sobival ajal kontaktivabalt.

Juhtimine

Tallinna Kaubamaja Grupp lähtub oma tegevuses Finantsinspektsiooni Hea Ühingujuhtimise Tavast, OECD juhistest rahvusvahelistele ettevõtetele ja ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetest.

 • Grupis on kasutusel eetikakoodeks Grupi Hea Äritava.
 • Lähtutakse eetilisest, ausast ja läbipaistvast äripidamisest ning rakendatakse sellele kaasa aitavaid meetmeid (korrad, juhendid, lepingud, deklaratsioonid jm). Tegevuste läbipaistvuse ja nõuetele vastavuse kontrolliga tegeleb Grupi siseauditi osakond.
 • Teadlikkuse kasvatamise eesmärgil viiakse Grupis regulaarselt läbi nii sisemisi kui väliseid koolitusi kasvatamaks nii juhatuse- ja juhtkonnaliikmete kui ka töötajate teadlikkust korruptsiooni ennetamisest ja vältimisest.