Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 21. märtsil 2019. aastal algusega kell 12:00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 4 asuvas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 21. märtsil 2019 kell 11.30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 14. märtsil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2018. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2018 on 411 077 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 681 181 tuhat eurot ning puhaskasum 30 438 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2018. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum                                   80 846 tuhat eurot

2018. aasta puhaskasum                                                   30 438 tuhat eurot

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2018              111 284 tuhat eurot

Maksta dividendi 0,71 eurot aktsia kohta                          28 918 tuhat eurot

Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist             82 366 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 4. aprillil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu teeb ettepaneku nimetada Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2019. – 2021. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.

Korralduslikud küsimused

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 06.03.2019. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 18.03.2019. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 2931 lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee ja alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kell 10.00 kuni 16.00 Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Kaubamaja 1 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: tkmgroup@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja Grupp AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kell 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 18. märtsil 2019 Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Kaubamaja 1 (2. korrus) Tallinnas, kasutades selleks Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee avaldatud blankette. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

 

Lugupidamisega

Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatus