Tallinna Kaubamaja AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 27. märtsil 2014. aastal algusega kell 11.00 Tallinnas, aadressil Liivalaia 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 27. märtsil 2014 kell 10.30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 20. märts 2014 kell 23.59.

Tallinna Kaubamaja AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja AS 2013. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2013. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2013 on 327 795 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 498 721 tuhat eurot ning puhaskasum 17 464 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2013. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
Eelmiste aastate jaotamata kasum                                 54 923 tuhat eurot
2013. aasta puhaskasum                                                  17 464 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2013           72 387 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,15 eurot aktsia kohta                        6 109 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist        66 278 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 10. aprill 2014 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 11. aprillil 2014 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Eeldusel, et aktsionärid kiidavad heaks päevakorrapunktides 3 ja 4 märgitud otsused, teha aktsionäridele lisaks dividendidele 2014. aasta jooksul täiendav väljamakse 0,20 eurot aktsia kohta (kokku 8 146 tuhat eurot) seoses aktsiakapitali vähendamisega.

3. Põhikirja muutmine
Seoses aktsiakapitali vähendamisega muuta põhikirja § 2 punkte 1 ja 2 ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon, milles muudetavad punktid sätestada järgnevalt:
§ 2 Seltsi aktsiakapitali suurus ja aktsia nimiväärtus
1. Seltsi aktsiakapitali minimaalne suurus on 10 000 000 eurot ja maksimaalne suurus 40 000 000 eurot.
2. Seltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega 40 eurosenti.

4. Aktsiakapitali vähendamine
Vähendada aktsiakapitali järgnevalt:
Vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 8 145 840 euro võrra, seniselt 24 437 520 eurolt 16 291 680 euroni. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,20 euro võrra, seniselt 0,60 eurolt 0,40 euroni (aktsiate koguarv ei muutu). Peale aktsiakapitali vähendamise kandmist äriregistrisse on aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks 16 291 680 eurot, mis koosneb 40 729 200 aktsiast, neist igaüks nimiväärtusega 0,40 eurot. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalistruktuuri parendamine. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada kontserni võõrkapitali ja omakapitali suhet ning aitab parandada kontserni omakapitali tootlust. Aktsiaseltsil puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka väiksema aktsiakapitali suuruse korral. Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakseid 0,20 eurot aktsia kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 10.04.2014 kell 23.59.

 

 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 12.03.2014. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 24.03.2014. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293' lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.tkmgroup.ee. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Tallinna Kaubamaja AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, otsuste eelnõudega ja põhikirja projektiga on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.tkmgroup.ee ja alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kella 10.00 kuni 16.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 26. märtsil 2014 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas, kasutades selleks Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.tkmgroup.ee avaldatud blankette. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

 

Lugupidamisega
Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi juhatus