Teave Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku kohta

1. Juhatuselt teabe küsimise õigus ja kord

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma (äriseadustiku § 287).

Aktsionäridel on õigus esitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatusele küsimusi pärast üldkoosoleku päevakorra, sealhulgas täiendavate päevakorra punktide ammendumist. Aktsionär võib küsimuse esitada suuliselt või kirjalikult, pöördudes üldkoosoleku juhataja poole.

2. Täiendavate küsimuste päevakorda võtmise ja otsuste eelnõude esitamise kord

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist (äriseadustiku § 293 lõige 2). Samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega tuleb esitada aktsiaseltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjendus (äriseadustiku § 2931 lõige 3). Eespool nimetatud dokumendid tuleb esitada aktsiaseltsile hiljemalt 6. märtsiks 2019 kirjalikult aadressile: Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Kaubamaja 1, 10143 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, see on mitte hiljem kui 18. märtsil 2019 (äriseadustiku § 2931 lõige 4). 

3. Teave aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarvu kohta

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsiakapital on 25. veebruar 2019 seisuga 16 291 680 eurot. Aktsiaid on kokku 40 729 200. Iga aktsia annab ühe hääle.

4. Teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta

Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee on avaldatud blanketid, mida kasutades on aktsionäril võimalik määrata esindaja oma õiguste teostamiseks korralisel üldkoosolekul ja tühistada aktsionäri antud volikiri.

4.1 Esindaja määramise kord

Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel olevat esindaja määramise volikirja blanketti kasutades on võimalik esindajat määrata järgmistel viisidel:

Volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, seejärel tuleb volikirja blankett printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt. Allkirjastatud volikiri tuleb üle anda esindajale. Korralisele üldkoosolekule registreerimisel peab esindaja esitama täidetud ja aktsionäri või selle esindaja(te) poolt allkirjastatud volikirja ning muud vajalikud dokumendid.
Volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, seejärel tuleb täidetud volikirja blankett printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning toimetada volikiri (tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 18. märtsil 2019) kas aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) või volitatud esindaja poolt Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaati, Kaubamaja 1 (2. korrus), Tallinnas. Sellisel juhul ei pea volitatud esindaja korralisele üldkoosolekule registreerimisel volikirja esitama.
Volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning seejärel saata volikiri hiljemalt 18. märtsil 2019 kella 16-ks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-ile e-posti aadressil: tkmgroup@kaubamaja.ee. Sellisel juhul ei pea volitatud esindaja korralisele üldkoosolekule registreerimisel volikirja esitama.

Juhul kui eespool nimetatud volitus on antud volitatud esindaja poolt, siis peab volitus, millega aktsionäri seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eespool nimetatud volitust andma, olema antud samas vormis kui Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel avaldatud blankett. Volitatud esindaja võib esindajat volitada ainult juhul, kui talle on seadusliku esindaja poolt antud õigus edasivolitamiseks.

Juhul kui eespool nimetatud volikiri ei ole täielikult täidetud või ei ole esitatud nõutud viisil, on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-il õigus jätta volikiri tähelepanuta.

4.2 Esindaja volituste tagasivõtmise kord

Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel olevat esindaja volituste tagasivõtmise teate blanketti kasutades on võimalik esindaja volitusi tagasi võtta järgmistel viisidel:

Volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, seejärel tuleb täidetud teate blankett printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning toimetada teade (tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 18. märtsil 2019) kas aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaati, kaubamaja 1 (2. korrus), Tallinnas.
Volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt ja allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning seejärel saata teade hiljemalt 18. märtsil 2019 kella 16-ks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-ile e-posti aadressil: tkmgroup@kaubamaja.ee.

Juhul kui eespool nimetatud teade on esitatud volitatud esindaja poolt, siis peab volitus, millega aktsionäri seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eespool nimetatud teadet esitama, olema antud samas vormis kui Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel avaldatud volituse blankett. Volitatud esindaja võib esindajat volitada ainult juhul, kui talle on seadusliku esindaja poolt antud õigus edasivolitamiseks.

Juhul kui eespool nimetatud volikiri ei ole täielikult täidetud või ei ole esitatud nõutud viisil, on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-il õigus jätta volikiri tähelepanuta.

Küsimuste korral palun pöörduge Tallinna Kaubamaja Grupp AS poole telefonil 66 73 300 või e-posti aadressil: tkmgroup@kaubamaja.ee.