Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 

21. märtsil 2019 toimuva korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2018. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2018 on 411 077 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 681 181 tuhat eurot ning puhaskasum 30 438 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2018. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum                                      80 846  tuhat eurot

2018. aasta puhaskasum                                                       30 438  tuhat eurot

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2018                 111 284 tuhat eurot

Maksta dividendi 0,71 eurot aktsia kohta                             28 918 tuhat eurot

Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist                82 366 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 4. aprillil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nimetada Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2019. – 2021.a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.